Wyłączenie odpowiedzialności

1. Treść strony internetowej

Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, poprawność, kompletność ani jakość przekazywanych informacji.

Roszczenia z tytułu odpowiedzialności zgłaszane wobec autora, dotyczące utraty wartości firmy lub szkód materialnych spowodowanych wykorzystaniem lub niewykorzystaniem przedstawionych informacji, lub wykorzystaniem błędnych i niekompletnych informacji, są zasadniczo wykluczone, chyba że można wykazać, że autor działał umyślnie lub w sposób rażąco niedbały.

Wszystkie oferty podlegają zmianom i nie są wiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części strony internetowej lub pełnej publikacji bez uprzedzenia lub do tymczasowego lub stałego zaprzestania publikacji.

 

2. Odniesienia i linki

Jakakolwiek odpowiedzialność za bezpośrednie lub pośrednie odniesienia do zewnętrznych stron internetowych („hiperłącza”), za które autor nie ponosi odpowiedzialności, mogłaby być skuteczna tylko w przypadku, gdy autor byłby świadomy treści tych stron i posiadał możliwości techniczne zapobiegania wykorzystaniu nielegalnych treści.

Autor niniejszym wyraźnie oświadcza że ​​w momencie ustawiania linku nie było żadnych dowodów na nielegalność treści na danej stronie internetowej. Sumitomo Electric Bordnetze oświadcza, że ​​nie ma żadnego wpływu na obecny lub przyszły projekt, treść lub prawa autorskie do stron internetowych połączonych hiperłączem. W związku z tym Sumitomo Electric Bordnetze wyraźnie odcina się od wszystkich zmian dotyczących zawartości połączonych stron, które zostały wykonane po ustawieniu linku. To wyłączenie odpowiedzialności dotyczy wszystkich linków i odniesień na stronie internetowej stworzonej przez autora, a także linków i odniesień publikowanych przez osoby trzecie w księgach gości, na forach dyskusyjnych i listach linków, listach adresowych i wszystkich innych formach baz danych, które mogą być wypełniane treścią przez zewnętrzny dostęp z prawem zapisu. Odpowiedzialność za niezgodne z prawem, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub zignorowania informacji przedstawionych w ten sposób, spoczywa wyłącznie na dostawcy strony internetowej, do której stworzono odnośnik, a nie na podmiocie, który odwołuje się jedynie do takich opublikowanych materiałów za pomocą linków.

 

3. Własność intelektualna i znaki towarowe

We wszystkich publikacjach autor dąży do przestrzegania praw autorskich do obrazów, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i wykorzystywanych tekstów oraz stara się wykorzystywać własne obrazy, grafikę, dokumenty audio, sekwencje wideo i teksty lub odwoływać się do grafiki, dokumentów audio, sekwencji wideo i tekstów, które nie są objęte licencją.

Wszystkie marki i znaki towarowe wymienione w ramach oferty internetowej oraz w stosownych przypadkach, wszystkie marki i znaki towarowe chronione przez osoby trzecie podlegają, bez ograniczeń, aktualnie obowiązującym przepisom prawa o znakach towarowych i oznaczeniach pokrewnych, jak również prawu własności zarejestrowanego właściciela. Sam fakt, że znak towarowy został wspomniany nie może prowadzić do wniosku, że znaki towarowe nie są chronione prawami osób trzecich!

Prawa autorskie do opublikowanych materiałów stworzonych przez autora pozostają własnością autora. Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych, bez wyraźnej zgody autora, jest niedozwolone.

 

4. Ochrona danych

Jeżeli w ramach oferty internetowej istnieje możliwość podania danych osobowych lub służbowych (tj. adresów e-mail, imienia i nazwiska, adresów pocztowych), ujawnienie takich danych przez użytkownika jest dobrowolne.

Skorzystanie ze wszystkich oferowanych usług i zapłata za nie - o ile jest to technicznie możliwe i wykonalne - jest również dozwolone bez wprowadzania takich danych i / lub przez wprowadzenie danych anonimowo lub za użyciem pseudonimu. Wykorzystywanie przez osoby trzecie danych kontaktowych opublikowanych jako część informacji o firmie (impressum) lub porównywalnych oświadczeń, takich jak adresy pocztowe, numery telefonów i faksów, a także adresy e-mail do celów przesyłania informacji, których wyraźnie nie zażądano, jest niedozwolone. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko nadawcom tak zwanego spamu w przypadku naruszenia tego zakazu.

 

5. Moc prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności uznaje się za część strony internetowej, z której użytkownik został skierowany na tę stronę. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie są zgodne, przestają być zgodne lub są całkowicie zgodne z aktualnym stanem prawnym, nie ma to wpływu na pozostałą część dokumentu, ani pod względem treści, ani ważności.