Отказ от отговорност

1. Съдържание на уебсайта

Авторът не поема отговорност за актуалността, коректността, пълнотата или качеството на предоставената информация.

Претенциите за отговорност, отправени срещу автора, които се отнасят до загуба на клиентела или материални щети, причинени от използването или неизползването на предоставената информация или чрез използването на невярна и непълна информация, са напълно изключени, освен ако не може да се докаже, че авторът е действал съзнателно или при груба небрежност.

Всички оферти подлежат на промяна и не са обвързващи. Авторът изрично си запазва правото да изменя, допълва или изтрива части от уебсайта или да допълва публикациите без предизвестие или временно или окончателно да преустанови публикуването.

 

2. Препратки и връзки

Всяка отговорност за преки или непреки препратки към външни уеб сайтове (хиперлинкове), които са извън обхвата на отговорността на автора, ще има действие, единствено ако авторът е запознат със съдържанието на въпросните сайтове и ако авторът е в състояние и има технически капацитет да предотврати използването на незаконно съдържание.

Авторът изрично заявява, че към момента на поставяне на връзката няма данни за незаконно съдържание на съответния уебсайт. Sumitomo Electric Bordnetze декларира, че няма влияние върху текущия или бъдещия дизайн, съдържание или авторско право върху уеб страниците от хиперлинковете. Следователно, Sumitomo Electric Bordnetze се разграничава изрично от всички промени, свързани със съдържанието на свързаните страници, направени след създаването на връзката. Това отказване от отговорност важи за всички връзки и препратки в създадения от автора уебсайт, както и за връзки и препратки, публикувани от трети страни в книги за посетители, дискусионни форуми и списъци с връзки, имейл списъци и всички други форми на бази данни, които могат да бъдат попълнени със съдържание чрез външен достъп за писане. За незаконно, невярно или непълно съдържание и по-специално за вреди, произтичащи от използването или пренебрегването на представената по този начин информация, отговорност носи изключително доставчикът на уебсайта, към който е извършено препращането, а не страната, която само препраща към такъв публикуван материал посредством връзките

 

3. Закони за интелектуалната собственост и търговските марки

Във всички публикации авторът се стреми да спазва авторските права върху изображенията, графиките, аудио документите, видео записите и използваните текстове и да използва свои собствени изображения, графики, аудио документи, видео записи и текстове или да прибягва до графики, аудио документи, видео записи и текстове без лиценз.

Всички търговски наименования и марки, споменати като част от интернет офертата и, ако това е приложимо, всички наименования и търговски марки, защитени от трети страни, се подчиняват без ограничения на разпоредбите на действащия в момента закон за търговските марки и свързаните с тях обозначения, както и правата на собственост на регистрирания собственик. Самият факт, че се споменава запазена марка, не трябва да води до заключението, че търговските марки не са защитени от права на трети страни!

Авторското право върху създадения от автора публикуван материал остава собственост на автора. Всяко възпроизвеждане или използване на такива графики, аудио документи, видеозаписи и текстове в други електронни или печатни публикации е забранено без изричното съгласие на автора.

 

4. Защита на личните данни

Като се има предвид наличието на възможност за въвеждане на лични или бизнес данни (напр. имейл адреси, имена, пощенски адреси) в рамките на интернет офертата, разкриването на такива данни от страна на потребителя се извършва на доброволна основа.

Използването и плащането за всички предлагани услуги - доколкото това е технически възможно и осъществимо - е разрешено и без въвеждане на такива данни и / или чрез анонимно въвеждане на данни или чрез използване на псевдоним. Използването от трета страна на данни за контакт, публикувани като част от издателското каре или сходни изявления, като например пощенски адреси, телефонни и факс номера, както и електронни адреси с цел предаване на информация, която не е била изрично поискана, не са разрешени. Авторът изрично си запазва правото да предприеме съдебни действия срещу подателите на т.нар. спам поща в случай на нарушаване на тази забрана.

 

5. Правна валидност на настоящия отказ от отговорност

Отказът от отговорност се счита за част от уебсайта, от който  потребителят е бил насочен към тази страница. Ако части или индивидуални формулировки от този текст не отговарят на изискванията, вече не спазват или не спазват напълно текущото правно положение, останалата част от документа няма да бъде засегната от това, нито по отношение на съдържание, нито на валидност.